Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepassing Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

Artikel 2: Offertes en aanvaarding van de bestelling Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde bestellingsinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

Artikel 3: Levering Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Artikel 4: Prijs Alle vermelde verkoopprijzen op de Site zijn steeds inclusief BTW, maar exclusief leveringskosten en taksen. De leveringskosten worden bepaald doorheen het aankoopproces en gecommuniceerd aan de Gebruiker. De uiteindelijke totale kostprijs is in Euro en op het einde van het aankoopproces expliciet en duidelijk vermeld, vooraleer de Gebruiker zijn aankoop definitief valideert. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals ze schriftelijk worden omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Souvenirs de Pomme VOF behoudt het recht om bepaalde prijzen, inclusief de leveringskosten, op elk ogenblik te wijzigen wat ook de rede moge zijn, doch er is een engagement om de gepubliceerde prijzen op het ogenblik van de aankoop door de Gebruiker effectief toe te passen.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Souvenirs de Pomme VOF beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Souvenirs de Pomme VOF zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Klachten Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straf van verval van elk recht, aan de klantendienst info@souvenirsdepomme.be.

Artikel 8: Garantie Wettelijke garantie (enkel voor consumenten): Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Algemeen: Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het kasticket kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant op door hem aangeduid adres afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst op info@souvenirsdepomme.be, waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan SDP JOYAS BVBA. Hij heeft de mogelijkheid om de artikels om te ruilen of te laten herstellen via de officiële verkoopspunten of via het atelier. De herstelling van een artikel geeft geen recht tot terugbetaling. Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op gratis herstelling of vervanging. De(commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of normale slijtage. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Verzakingstermijn De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die artikelen op de Site aankopen: DE CONSUMENT HEEFT HET RECHT AAN DE SDP JOYAS BVBA MEE TE DELEN DAT HIJ AFZIET VAN DE AANKOOP, ZONDER BETALING VAN EEN BOETE EN ZONDER OPGAVE VAN MOTIEF BINNEN DE 14 DAGEN VANAF DE DAG DIE VOLGT OP DE LEVERING VAN HET PRODUCT. Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering de goederen op hun kosten terug bezorgen aan de Souvenirs de Pomme VOF. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, met het etiket en het kasticket kunnen worden teruggenomen. Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen.
  • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt.
  • artikelen die gedragen werden De Souvenirs de Pomme artikelen die online werden aangekocht worden niet terugbetaald via de winkels of via andere kanalen.


Artikel 10: Aantasting geldigheid - niet-verzaking Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettelijkheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door de Souvenirs de Pomme VOF om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 11: www.souvenirsdepomme.be Klantendienst De klantendienst van de SDP JOYAS BVBA is bereikbaar via e-mail op info@souvenirsdepomme.be of per post op het volgende adres, Xavier de Cocklaan 3, 9831 Deurle. Belgium

Artikel 12: Verzendkosten en -termijn Leveringen in België zullen gemiddeld 1 tot 5 werkdagen duren of langer (de klant zal dan verwittigd worden), internationale leveringen zijn afhankelijk van het land van bestemming. Alle verzendingen zijn traceerbaar. De SDP BVBA gebruikt vaste verzendingstarieven: De verzendkosten zijn GRATIS voor bestellingen vanaf 75 EUR BINNEN BELGIË. De verzendkosten voor leveringen in Nederland en in Luxembourg zijn 7.90 EUR. De verzendkosten voor leveringen buiten de Benelux om na te kijken elke land. 

Artikel 13: Geschenkbonnen Een Souvenirs de Pomme geschenkbon is geldig bij aankoop via de website www.souvenirsdepomme.be. Een geschenkbon blijft 12 maanden na datum van afgifte geldig. Als het bedrag van de aankopen de waarde van de bon overschrijdt, dan wordt het verschil door de klant bijbetaald volgens de gebruikelijke betalingswijze. Hij mag niet ingeruild worden tegen geld of een ander betaalmiddel, zelfs niet gedeeltelijk.

Artikel 14: Wijzigingen voorwaarden Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de SDP BVBA. In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. De SDP JOYAS BVBA kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-up als bewijsvoering kunnen dienen. Artikel 16: Toepasselijk recht - bevoegde rechter Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en van de Rome I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent (België) bevoegd. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de aankopen via andere kanalen dan deze geplaatst bij www.souvenirsdepomme.be

STAY TUNED!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op je eerste online bestelling.’

 Wil je als eerste nieuwe collecties ontdekken, onze love stories lezen of op de hoogte blijven van events en andere updates?

Beat the FOMO en schrijf je via de website in op onze nieuwsbrief.